Tuesday, November 25, 2008

தேவதைகளின் இருப்பிடம் - Part 3

Part 1>
Part 2>

என்னடா இந்நேரத்துக்கு -
காலை வணக்கம் சொல்கிறாயென்றாய் ...
உனைப்பார்த்த பின்னர்தானே -
எனது நாள் துவங்குகிறது ..!


எனக்கும் 'F9' keyக்கும் சண்டை ...
உன் மடலுக்கு காத்திருந்து காத்திருந்து -
Outlookல் 'F9' ஐ சதா தட்டியதால் -
அதற்கு தலைவலிக்கிறதாம் ..!


எப்படா கிளம்புவே என்றதர்க்கு ,
ஆறு மணிக்கு என்றாய் ...
பேய்கள் எல்லாம் '12 மனிக்கு'தானே கிளம்புமென்றதர்க்கு ,
பேயைப்போல் பாவனைசெய்து பயப்படுத்தினாய் ...
எப்படிச்செய்தாலும் எனக்கு நீ தேவதைதான் ..!உனை பார்த்துவிட்டுப்போகலாமென -
எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் ,
எப்படித்தான் தெரிந்ததோ -
என்னோடு மழையும் சேர்ந்துகொண்டது ..!குடை தளர்த்தி -
கொஞ்சம் தரிசனம் கொடு ...
ஊரிலுள்ள மழையனைத்தும் -
உனைப்பார்க்கத்தான் ஆசை ஆசையாய் பெய்கிறது ..!அந்த மழை அழகா -
மழையில் நனையும் நீ அழகா ,
பார்க்கலாமென ஒடோடி வந்தேன் ...
அதற்குள் அவசரமாய் கிளம்பிவிட்டாய் ...


குடைமடக்கி பேருந்தினில் நுழைந்தாய் ...
இடைப்பட்ட தருணத்தில் உனைப்பார்த்த மழை ,
" நான் பார்த்துவிட்டேன், நான் பார்த்துவிட்டேன் " , என்று சத்தம் போட்டதை -
சோகத்தோடு பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன் ..!அந்த பொண்ணு அழகாய் இருக்கிறாளென்று -
உன்னிடம் காட்டுகையில் ,
அவசரப்படேல் நண்பாவென்று மிறட்டி ,
அவ்வப்போது என் அம்மாவாகவும் -
அவதாரமெடுக்கும் அதிசயம் நீ ..!

தேவதைகளின் இருப்பிடம் - Part 2

Part 1>
Part 3>Tuesday, November 11, 2008

Snoopy's First Anniversary

It's exactly a year ago on Nov 14, my sweet little Pup left me alone in this physical world. Snoopy is such a best friend who is very loyal, naughty with full of energy. He is little bit cranky too and i loved that character a lot. He did not deserve to die so young.

I have a new pet called Sachin now, but snoopy is the best ever friend i have in my life. Snoopy is very jealous guy who always stays with me and never allow any other person to share the love. I suffered a lot during the days whn my Niece was born. I have to spend time with her instead of spending time with snoopy.Snoopy was very jealous during these days and we always have silly fights when i turn back to him.

The emotional reaction to the death of a pet is determined by our degree of involvement with that animal. The mourning for a pet can be far more intense than for a human. The pain you are experiencing after your pet’s death is real and even crippling emotionally. You are actually mourning the death of a very close member of your immediate family. In many ways, the pet becomes an extension of our own personality. Who has not experienced that special sense of awareness and greeting when we put the key in the lock and open the door? Coming home is a major event — no matter how long we were away. We had become so used to anticipating our pet’s welcome when we arrived, but now it is insanely silent.

The death of a beloved pet is traumatic. Our pets have become significant members of the families. They are considered our adopted children, our brothers and sisters. Only those who have suffered such a loss can truly know the heartache and pain it produces.

There is an old story called Rainbow Bridge:

Just this side of heaven is a place called Rainbow Bridge.

When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge. There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together. There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable.

All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor. Those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by. The animals are happy and content, except for one small thing; they each miss someone very special to them, who had to be left behind.

They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance. His bright eyes are intent. His eager body quivers. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster.

You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet, so long gone from your life but never absent from your heart.

Then you cross Rainbow Bridge together.

I believe Snoopy is living happily there, eagerly waiting for the day to meet.

It is funny how a small, stupid, dumb white mass of fur can touch you for a lifetime.

Miss You Snoopy ..!

Thursday, November 06, 2008

Mittu: Tale of a Parrot

( Had a story about a "Tale of Parrot" in mind and thought of writing it over a long period of time. I was sharing this with my friends and everyone has different opinions and conclusion. Few want it to be a happy ending and some accepted whtevr i hv narrated. Thanks to my frnd deepa for helping out to bring the story live and well written...)

--------------

Hari walked quickly towards the bus stand,cursing the manager who had kept him back with some extra work just given just before he started to leave for the day.He hated extra tasks,especially the ones that were given after 5.30pm.Well,who liked them?

He slowed down near the Bhai's chai shop,where he would stop for his usual cup of tea and then wait for the 6.30 bus to take him home.Today,it would have to be the 7.30 one.He called out to Bhai for the usual cup of tea,then sat down on the old bench in front of the shop.As he sat there looking at passersby,a small bird came and sat beside him-a parrot.He was at first a little surprised to find that the bird had sat beside him without any fear,but he reasoned later that it might have escaped from some house.It stood looking at him with curious eyes,just as a kid would look at an animal in the zoo.He was amused by the thought,and laughed aloud.Immediately came the booming voice of Bhai from the teashop-"What happened,Haribhai?Won't you share the joke with us?"

He gave bhai an embarassed smile and proceeded to look angrily at the bird,but there was something in its eyes which tranformed his anger into a soft simple look,and later to a smile.He and the parrot looked at each other awhile,then it flew away.He had his tea and went home,thinking about the parrot.

The next day,he was late and in a foul temper because his boss had just told him that he would have to stay back everyday for the whole of next month.As he sat at the tea-shop bench,he heard the soft flutter of wings beside him.Sure enough,there was the little bird looking at him through its round,inquisitive eyes!Somehow,he felt comforted by its presence.He started a mental conversation with the bird,communicating silently with it.To his surprise,the bird sat there through the entire course of the coversation,reacting in ways which seemed to him as being appropriate to his flow of thoughts.


Slowly but surely,the bird became his cherished companion during his brief halt at the tea-shop.He would sometimes carry a chilli in his pocket to give Mittu(for that's what he named his winged mate) , watching as it ate up the surprise gift and looked at him gratefully before flying away.He would tell his five year old son Balu about his encounter with Mittu and it became a kind of bedtime tale for him,one which never ended and never lost its charm because it was so different each day.

However,this ended him in unexpected trouble as Balu,by nature an adamant kid used to having his way,started telling him that he too wanted to play with Mittu and his Dad should somehow bring the parrot home.Mittu's friend could not even think of such a thing as imprisoning his beloved friend ,but utimately the loving father in Hari won the tug of war between his emotions.He decided that Mittu would be happier at his home than in the dusty road near the tea-shop ,where somebody might catch it or some predator may make its mid-day meal out of it.

The next day,he went to the tea-shop as usual,but there was none of the usual joy in his heart.He dsimissed his thoughts and concentrated on his plans to catch the bird.


As luck would have it,the bird did not turn up that day-as if it had guessed his thoughts and decided to keep away form him.The next day,he left early from his office,hoping that Mittu might turn up early.But Mittu was no longer there.He missed the bird now-the soft flutter of its wings,the comfort of a silent companion with whom he could share his thoughts,the innocence of its round eyes regarding him as someone special.With the bird,he was indeed a special person,not just one of the millions who went about the world and worked in jobs that could easily have been done by anyone else,men without an identity.

As days passed by,Mittu passed into oblivion.The usual chores and troubles of life ensured that he was kept busy,if not happy.But Balu never forgot the bird,as he no longer had his supply of bedtime stories.He kept pestering Daddy to buy him a bird,a talking bird.Finally,Hari went to the nearby bazaar and bought him a parrot-a small bird in a big,blue painted cage.

Balu was excited by the arrival of the bird and would not leave its side even for a while.It took quite an effort to drag him to school when the holidays were over and the school re-opened. The bird was quite normal,except in one significant way.Every day,around 7'o clock ,it would flap its wings excitedly,making a frantic attempt to come out of the cage,even hurting its beak once in the process.And it used to fall silent whenever it saw Hari.Hari,on the other hand,never cast a second glance at the bird which had been his companion for a short while in his long life. After all,he was a human with a long life and a short memory.

Monday, November 03, 2008

தேவதைகளின் இருப்பிடம் ..!

புதுத்தோழி கிடைத்த சந்தோஷத்தில் ,
மறந்துவிட்டேனென்று -
என் இராமன் கோபித்துக்கொண்டான் ...
அவளுக்கும் உனைத்தான் பிடிக்குமென்று -
அழகாய் பொய்சொல்லி சமாளித்தேன் ..!


அவளுக்கும் துளசிமாலை பிடிக்குமெனச்சொல்லி -
பேச்சை மாற்றினேன் ,
என் கடவுளுக்கு பிடித்ததே -
உனக்கும் பிடிக்கிறதென்று அவளிடம் சொன்னாயாயென்று ,
இராமன் வம்பிழுத்தான்..!


தேவதைகளின் இருப்பிடம் தெரியுமாவென்று -
இராமனிடம் கேட்டேன் ,
தெரிந்துகொண்டே கேட்காதே -
காற்று வரட்டும் கிளம்பு என்றான் ..!


பாட்டியின் கதைகளில்தான் -
தேவதையைபற்றி கேட்டுள்ளேன் ...
இப்படித்தான் இருக்குமென்று ,
இன்றுதான் கண்டுகொன்டேன் ..!


நிலவுக்கு வயது -
இருபது கோடி ஆண்டுகளாம் ...
எனக்கு தெரிந்து -
25 வயதுதானே ஆகிறது ..!


முதல் சந்திப்பில் ,
முத்துக்களாய் உதிர்த்த வார்த்தைகள் -
நியாபகம் உள்ளதா என்றாய் ...
முகத்தை பார்ப்பதிலேயே ,
முழு நேரத்தையும் செலவழித்ததை -
எப்படிச்சொல்வேன் உன்னிடம் ..!


திருவிழாவிற்கு எல்லோரும் அலங்காரம் செய்கையில் ,
நீ மட்டும் அழகை குறைத்துக்கொண்டிருந்தாய் ?
சாமியைவிட சற்றுகுறைவான அழகில் -
இருக்கவேண்டுமென்ற நல்லெண்ணத்தில் ..!எனக்குப்பிடித்த புத்தகம் கேட்டதற்க்கு ,
சந்திக்கும்பொழுது தருகிறேன் என்றாய் ...
புத்தகம் கேட்டதே ,
உனைப்பார்க்கத்தானென்று அறியாமல் ..!


இந்தப்புத்தகம் வாங்க -
இந்தியா செல்லவேண்டுமென்றாய் ...
அடிப்போடி பைத்தியம் ,
அடுத்த தெருவிலிருக்கும் 'Starbucks'ல் சந்திக்கத்தானென்று -
உண்மை சொன்னேன்..!இந்தக்கவிதையெல்லாம் உபயோகமாக -
தோழியொருவள் கிடைக்குமாவென்று யோசித்தேன் ...
நானிருக்க நீயெதற்க்கு யோசிக்கவேண்டுமென்று -
திட்டித்தீர்த்தாய் ..!கவிதைவர காரணம் கேட்டாய் ...

காதல்கொள்வதால் வரலாமென்றேன் ,
கிறுக்குப்பிடித்தாலும் வருமென்று நக்கலடித்தாய் ...
காதலும் ஓர் கிறுக்குத்தனம்தானடி ..!காபி வரட்டும் ,

தலையில் கொட்டுகிறேன் என்றாய் ...
ஏற்கனவே ,
காதல் தேனீ கொட்டிவிட்டது ..!போதும் விளையாட்டு -
புறப்படலாம் என்றாய் ,
நிஜமாகவே ஏதேனும் விளையாடலாமென்றேன் ...
என் விளையாட்டுப்பொருளே நீயெனச்சொல்லி -
ஏமாற்றி வென்றுவிடுகிறாய் ..!முதன்முதலாய் தோல்விகளை -

நேசிக்க கற்றுக்கொண்டேன் ,
வென்றது நீயென்பதால் ..!என்னடா ஒன்றுமே பேசாமல் வருகிறாயென்றாய் ...
ஆர்ப்பாட்ட பேச்சுக்கள் வேண்டாம்,
அழகிய புன்னகைகூட வேண்டாம் ,
அருகில் அமர்ந்து வா போதும் ..!எனையும் உன் வீட்டிற்கு -

அழைத்துப்போ என்றாய் ...
பூஜையறைக்கு இன்னொரு சாமி சிலை -
வாங்கி வருவதாய் அம்மாவிற்கு செய்தியனுப்பினேன் ..!


Part 2 -->
Part 3 -->